Geodezija je kompleksna naučna disciplina koja se bavi premjeravanjem zemljine površine, njenog gravitacionog polja, geodinamičkih pojava, kao i prikupljanjem podataka za izradu katastra.


Geodetske usluge pružamo iz oblasti:

  • FOTOGRAMETRIJE - aviosnimanje i izrada digitalnih ortofoto planova
  • KARTOGRAFIJE - izrada tematskih karata
  • DALjINSKE DETEKCIJE - nabavka i obrada satelitskih snimaka
  • GIS - organizacija grafičkih i alfanumeričkih podataka u geoinformacioni sistem
  • TOPOGRAFSKA GEODEZIJA - klasična geodetska snimanja i izrada digitalnih topografskih planova u svim razmjerama
  • PRIMJENjENA GEODEZIJA