projekt ad

Projekt A.D.

Preduzeće "PROJEKT" Banja Luka, osnovano je 1951. godine u Banjaluci.

Od osnivanja do danas preduzeće kontinuirano izgrađuje poslovni i profesionalni ugled na principima transparentnosti u radu i lojalne tržišne konkurencije, uz uvažavanje svih učesnika privrednog i društvenog života.

U postupku svojinske transformacije državni kapital preduzeća je privatizovan, a preduzeće je upisano u sudski registar sa danom 23.10.2001.godine kao društvo kapitala - akcionarsko društvo.

Svojinska transformacija rezultirala je cjelokupnom obnovom opreme, prostora, revitalizacijom kadrova i snažnim prodorom na tržište sa akcentom na kontinuirano uspješno poslovanje.

Danas "PROJEKT" a.d. ima u vlasništvu 570 m2, kvalitetnog, po principima evropskih kancelarijskih normativa, opremljenog poslovnog prostora, najsavremeniju računarsko - informatičku podršku, licencirane programske pakete i ostale prateće sadržaje smještene u moderni kancelarijski enterijer.

Vizija

Vizija PROJEKT-a je biti moderna, inovativna i efikasna konsultantska organizacija, prepoznata od pojedinca i društva kao inicijator novih ideja, kreator i pobornik primjene najsavremenijih naučnih i stručnih dostignuća u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade projektno-tehničke dokumentacije za stambene, poslovne, javne, industrijske, komunalne i druge infrastrukturne objekte visoogradnje i niskogradnje, zaštite životne sredine i drugih inženjering poslova kojima se bavi na području republika bivše Jugoslavije i šire u Evropi i svijetu.

Poslovna filozofija

Profesionalni, kadrovski, organizacioni i tehnološki razvoj, motivisan ozbiljnom i racionalnom ambicijom menadžmenta i zaposlenida se ovaj subjekt u segmentima ili u cjelini transformiše u naučno-istraživačku ustanovu. Uz kontinuiran kvalitet u radu, kvalitet u projektima i kvalitet u odnosima sa svim zainteresovnaim stranma posjedovanjem sertifikata ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004, realizujemo sa visokim stepenom motivacije našu poslovnu filozofiju.

"PROJEKT", a.d. Banjaluka aktivno razvija politiku participiranja na međunarodnom i domaćem tržištu. Ozbiljna nam je namjera uključivanje u svjetske tokove u okviru profesionalnih sfera djelovanja obzirom na perfektno ispunjene uslove iz djelatnosti kojima se bavimo. Jedan od dugoročnih ciljeva "PROJEKT"-a na domaćem tržištu je participirati u svim javnim nabavkama u okviru registrovane djelatnosti.

Garancija uspjeha je finansijska solventnost i bankarski kredibilitet preduzeća koje svakog trenutka može da garantuje vlastitim sredstvima