NADZOR NAD GRAĐENjEM OBJEKATA


Pored izrade tehničke dokumentacije, odgovorni projektanti obavljaju projektantski i stručni nadzor nad građenjem objekata.REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


Revizija tehničke dokumentacije je kontrola tehničke dokumentacije izrađene od strane drugih pravnih lica ovlaštenih za izradu predmetne dokumentacije. Kontrola tehničke dokumentacije obuhvata provjeru njene usklađenosti sa uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti, provjeru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rješenja, stabilnosti i bezbjednosti, uticaja na životnu sredinu i susjedne objekte, usklađenost sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta, kao i međusobne usklađenosti svih dijelova tehničke dokumentacije.


NOSTRIFIKACIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE


Nostrifikacija projekata je postupak utvrđivanja usklađenosti projekta izrađenog u inostranstvu s odredbama zakona o uređenju prostora, drugim zakonskim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe u Republici Srpskoj. Nostrifikacija se vrši na primjerku projekta, koji je prethodno stručno preveden na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.


strateska procjena UP Vlasenica slika projekta

Rekonstrukciju postojeće deponije komunalnog čvrstog otpada “Stara pruga - Kurevo, Prijedor

Lokacija: Komunalne usluge, Prijedor
Investitor: Kurevo, Prijedor
Godina izrade: 2011

strateska procjena UP Vlasenica slika projekta

Mala hidroelektrana “MEDOŠ”

Lokacija: Rijeka Drinjača, Zvornik i Vlasenica
Investitor: “MEDOŠ ONE” d.o.o.
Godina izrade: 2016