Priprema svih uslova, mjera i aktivnosti kojima se sprečava ili ublažava zagađivanje životne sredine, čuva i održava prirodna ravnoteža, održivo koriste prirodne i radom stvorene vrijednosti kroz izradu studija i elaborata prema zahtjevima zakonske regulative Republike Srpske, Bosne i Hercegovine kao i primjenom svih direktiva Evropske unije iz oblasti zaštite životne sredine, sa akcentom na pronalaženje rješenja između stalno prisutnog konflikta između potrošnje postojećih prirodnih resursa i zahtjeva za ekonomskim razvojem sa jedne strane i potrebe očuvanja čovjekovog zdravlja i zaštite životne sredine sa druge strane.


Izrađujemo sljedeću studijsku dokumentaciju:

  • Prethodna procjena o uticaju na životnu sredinu
  • Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu
  • Dokaz (uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole)
  • Plan upravljanja otpadom za djelatnosti sakupljanja, transporta i deponovanja otpada.

Briga za očuvanjem i unapređenjem životne sredine je stalno prisutna i predstavlja integralni dio svih naših projekata od faze planiranja do izvođenja. Rezultat je, stvaranje koncepta ekološkog menadžmenta, kao nauke i vještine upravljanja putem kontrole ekološkog rizika (u planiranju, projektovanju i uspostavljanju sistema upravljanja zaštitom životne sredine) kao dominantnog faktora poslovnog rizika.

strateska procjena UP Vlasenica slika projekta

Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Urbanističkog plana podučja Opštine Vlasenica 2016 - 2036

Lokacija: Opština Vlasenica
Naručilac: Opština Vlasenica
Godina izrade: 2016/2017

Strateska procjena autoput Banja Luka - Doboj slika

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Plana parcelacije za autoput Banja Luka - Doboj

Lokacija: Banja Luka/Laktaši
Naručilac investicije: JP Autoputevi RS
Godina izrade: 2016

Kedrova suma projekt slika

Studija očuvanja i unapređenja Kedrove šume u okviru Tolgskog manastira

Lokacija: Ruska Federacija, Jaroslavska oblast
Investitor: NPP KADASTAR Jaroslav, Ruska Federacija
Godina izrade: 2016

Studije modernizacije pruge, procjena utcaja zivotnu sredinu Slika projekta

Prethodne studije i idejno rješenje rekonstrukcije i modernizacije pruge Doboj - Tuzla - Brčko, Preliminarna procjena uticaja na životnu sredinu

Lokacija: Doboj Tuzla Brčko
Investitor: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Godina izrade: 2015/2016

HES Gornja Neretva slika projekta

Studija o procjeni uticana na životnu sredinu projekta HES "Gornja Neretva" - Faza II

Lokacija: Opština Kalinovik
Investitor: „MARVEL“ d.o.o. Kalinovik
Godina izrade: 2015/2016

Gornja neretva slika projekta

Studija o procjeni uticana na životnu sredinu projekta HES "Gornja Neretva" - Faza I

Lokacija: Doboj Tuzla Brčko
Investitor: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Godina izrade: 2012/2014

Ekos Gradiska

Jačanje elemenata zaštite i unapređenja životne sredine integralnog ekološkog centra Ekos Gradiška

Lokacija: Gradiška
Naručilac investicije: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS Banja Luka
Godina izrade: 2012/2013

HE Mrsovo slika

Studija uticaja na životnu sredinu HE "Mrsovo"

Lokacija: Mrsovo, Rudo
Investitor: „COMSAR ENERGY HIDRO“ d.o.o. Banja Luka
Godina izrade: 2011/2012

slika termoelektrana ugljevik

Studija uticaja na životnu sredinu za nove blokove termoelektrane Ugljevik 3

Lokacija: Ugljevik
Investitor: „COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA“ d.o.o. Banja Luka
Godina izrade: 2012/2013

Slika Brezovica ski centar

Procjena uticaja na životnu sredinu Ski centar Brezovica

Lokacija: Brezovica, Kosovo, Srbija
Investitor: Ecosing Europa Mountain Recreation Planers GMBH
Godina izrade: 2011/2011

Slika termoeletrana Ugljevik

Elaborat o mjerenju ukupnog nivoa buke za Termoelektranu Ugljevik 3

Lokacija: Opština Ugljevik
Investitor: “Comsar Energy Trading” d.o.o Banja Luka
Godina izradnje projekta: 2013.

Slika autoputa

Izvještaj o reviziji Studije uticaja na životnu sredinu autoputa na koridoru Vc, LOT1 Svilaj - Vukosavlje

Lokacija: Svilaj - Vukosavlje
JP Autoputevi RS, Banja Luka
Godina izrade projekta: 2014.

Slika termoeletrana Ugljevik

Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za autoput E661 Gradiška - Banja Luka, dionica Mahovljani - Glamočani

Lokacija: Banja Luka/Laktaši
Investitor: JP Autoputevi RS
Godina izradnje projekta: 2012.

Slika autoputa

Studija uticaja projekta HE "Dabar" na životnu sredinu

Lokacija: Istočna Hercegovina
Investitor: „HIDROELEKTRANA DABAR“ d.o.o. Trebinje
Godina izrade projekta: 2011/2012

Slika termoeletrana Ugljevik

Dokazi uz zatjev za izdavanje ekološke dozvole za projekt fudbalskih terena u okviru sportsko rekreativnog centra u Banja Luci

Lokacija: Banja Luka
Investitor: Fudbalski savez Republike Srpske
Godina izradnje projekta: 2013.

Slika autoputa

Studija o uticaju hdiroelektrane "Ulog" na životnu sredinu

Lokacija: Kalinovik
Investitor: „EFT" HE Ulog d.o.o. Kalinovik
Godina izrade projekta: 2009/2011