"Iz vode je sve postalo" Tales iz Mileta


Koncepcija djelatnosti poslova iz oblasti hidrotehnike svodi se na principe održivog razvoja, racionalnog korišćenja i integralnog upravljanja vodenim resursima. Ovo su osnovni elementi koji se primjenjuju pri izradi prostorno-planske i tehničke dokumentacije. Prostorno planskom dokumentacijom sagledavamo postojeća stanja i dajemo koncepciju i planska riješenja iz oblasti vodosnabdjevanja, odvođenja otpadnih i upotrebljenih voda, odvođenja atmosferskih voda, korišćenja vodenih resursa za višenamjenske potrebe, dajemo rješenja za zaštitu voda i zaštitu od voda.

Multidisciplinaran pristup ovoj problematici baziran je na neodvojivosti ovoga prirodnog resursa od velike potrebe za njegovom zaštitom. Iz tog razloga, aktivno se učestvuje u svim segmentima projekata zaštite životne sredine, kao i analizama uticaja na životnu sredinu. Tehnička dokumentacija izrađuje se za gotovo sve oblasti hidrotehnike, komunalne hidrotehnike, korišćenje hidropotencijala, uređenje vodnih tokova, kao i za specifične uskostručne projekte iz oblasti procesne industrije, navodnjavanja, odvodnjavanja i slično. U okviru djelatnosti rade se, po zahtjevanim potrebama, meteorološke i hidrološke analize i studije, hidrološke analize za potrebe planiranja i upravljanja vodenim resursima, kao i za potrebe konkretnih projekata, matematičko modeliranje hidroloških procesa, kao i posebne studije i mjerenja neophodna za zaštitu životne sredine.

Tehnička dokumentacija

 • GLAVNI PROJEKAT ZA IZVOĐENjE KOLEKTORA I KANALIZACIONE MREŽE U UŽEM CENTRU GRADA KLADNjA
 • PROJEKAT ZA IZVOĐENjE UREĐENjA LIJEVE OBALE RIJEKE DRINjAČE UZVODNO OD MOSTA U DUŽINI cca 250 m U KLADNjU
 • PROJEKAT ZA IZVOĐENjE UREĐENjA LIJEVE OBALE RIJEKE DRINjAČE UZVODNO OD MOSTA U DUŽINI cca 250 m U KLADNjU
 • IZVEDBENI PROJEKAT ZA ODVODNjU FEKALNIH VODA IZ STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI SUBOTIČKA bb
 • IZVEDBENI PROJEKAT SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE U ULICI VASE PELAGIĆA, U BANjA LUCI
 • IZVEDBENI PROJEKAT ZA ODVOD OBORINSKIH VODA SA KROVOVA U ULICI KARAĐORĐA PETROVIĆA U NOVOM GRADU
 • GLAVNI PROJEKAT ZA ADAPTACIJU, REKONSTRUKCIJU I DOGRADNjU POSTOJEĆEG OBJEKTA *A* BANjSKO-KLIMATSKOG LjEČILIŠTA "GUBER" U SREBRENICI - DIO REGULACIJE CRVENE RIJEKE
 • GLAVNI PROJEKAT ZA REGULACIJU OBALA I KORITA RIJEKE VRBANjE U UŽEM URBANOM PODRUČJU ČELINCA

Urbanizam

 • STRUČNO MIŠLjENjE SA URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVIMA ZA FEKALNU KANALIZACIJU U DIJELU NASELjA KULjANI, U BANjA LUCI
 • URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVIMA ZA IZGRADNjU SEKUNDARNOG VODOVODA U ULICI SLOBODANA DUBOČANINA, U BANjA LUCI
 • STRUČNO MIŠLjENjE SA URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVIMA ZA IZGRADNjU SEKUNDARNOG VODOVODA U NASELjU KRUŠIK, U BANjALUCI
 • URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNjU FEKALNE KANALIZACIJE U DIJELU SUBOTIČKE ULICE, U BANjALUCI, OGRANAK PREMA O.Š. „ĐURA JAKŠIĆ“
 • STRUČNO MIŠLjENjE SA URBANISTIČKO - TEHNIČKIM USLOVIMA ZA IZGRADNjU SEKUNDARNOG VODOVODA U NASELjU BARLOVCI, U BANjALUCI
 • URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNjU SEKUNDARNOG VODOVODA U ULICI MILANA KRANOVIĆA, U BANjALUCI
Regulacija obala rijeke Vrbanje

Regulacija obala i korita rijeke Vrbanje u užem urbanom području Čelinca

Lokacija: Čelinac, RS, BiH
Investitor: Opština Čelinac
Godina izradnje projekta: 2012.

Slika Junakovac

Elaborat zaštite izvorišta Junakovac, Ilijaš

Lokacija: Federacija BiH, BiH
Investitor: Opština Ilijaš
Definisanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište Junakovac
Godina izrade projekta: 2017.

Slika glavnog projekta

Izmjena Glavnog projekta kompletiranja protivpožarne zaštite- hlađenje butan kugli i valjaka vodenom maglom


Lokacija: RS, BiH
Glavni projekat
Godina izrade projekta: 2015.

Slika projekta trotoari

Trotoar u MZ Gredice 2 od puta M14.1 ka centru MZ Gredice 2

Lokacija: Brčko Distrikt, BiH
Dužina kanalizacione mreže ( oborinska kanalizacija) cca 3010.00 m
Godina izrade projekta: 2016.

slika projekti trotoar

Trotoar Majevička kuća - Blizna u MZ Donji Brezik


Lokacija: Brčko Distrikt
Dužina kanalizacione mreže ( oborinska kanalizacija) cca 750.00 m
Godina izrade projekta: 2016.

Parking Zotovic

Parking na parcelama k.č. 42/1 i k.č. 48/1 K.O. Delibašino selo za potrebe Zavoda za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr Miroslav Zotović u Banjaluci

Lokacija: RS, BiH
Godina izrade projekta: 2016.

slika projekti trotoar

Legalizacija kupališta na vještačkom jezeru u sklopu Eko-centra Ljekarice


Lokacija: Lončari, Prijedor

Godina izrade projekta: 2004.

Parking Zotovic

Nadzor na izvođenju vodovoda u Kozarskoj Dubici

Lokacija: Kozarska Dubica, BiH
Godina izrade projekta: 2015.

slika projekti trotoar

Nadzor na izvođenju vodovoda u Novom Gradu


Lokacija: Novi Grad, BiH

Godina izrade projekta: 2014.

Parking Zotovic

Glavni projekat proširenja magistralnog puta sa objektima na M-16 Banja luka – Gradiška, dionica Prijedorska petlja - Klašnice

Lokacija: Banjaluka, BiH
Godina izrade projekta: 2011. god.

slika projekti trotoar

Nadzor na izvođenju kanalizacije u Kotor Varoši


Lokacija: Kotor Varoš, BiH

Godina izrade projekta: 2011.

Parking Zotovic

Nadzor na izvođenju kanalizacionog sistema u Trnu

Lokacija: Trn - Laktaši, BiH
Godina izrade projekta: 2010.