HE Mrsovo studija ekonomske opravdanosti

Studija o ekonomskoj opravdanosti za izgradnju HE "Mrsovo" U Rudom sa elementima procjene zaštite životne sredine

Lokacija: Opština Rudo
Investitor: “Comsar Energy Trading” d.o.o Banja Luka
Godina izradnje projekta: 2013.

Studija ekonomske opravdanosti

Elementi za novelaciju studije o ekonomskoj opravdanosti sa elementima zaštite životne sredine za izgradnju i korišćenje teromelektrane "Ugljevik 3" (blokovi 2x300 MW)

Lokacija: Opština Ugljevik
Investitor: “Comsar Energy Republika Srpska” d.o.o Banja Luka
Godina izradnje projekta: 2013.