Izrada prostorno-planske dokumentacije obuhvata analizu zatečenog stanja prostora kroz valorizaciju građevinskog fonda i obradu analitičko-dokumentacione osnove, utvrđivanje opštih i posebnih ciljeva, te prijedloga koncepcije distribucije namjena u prostoru.
Kroz održavanje stručne rasprave, razradu varijanti, izlaganju na javnom uvidu, te istovremenim usklađivanjem sa integralnim pristupom planiranju i načelima održivog razvoja omogućava se izrada prostorno-planske dokumentacije u demokratskom procesu.

 • PLAN PARCELACIJE I URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNjU HIDROELEKTRANE "DUB" I "USTIPRAČA", NA RIJECI PRAČI
  Republika Srpska, BiH
  Godina izrade projekta 2009.

 • PLAN PARCELACIJE I URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNjU AUTOPUTA BANjA LUKA – DOBOJ, NA TERITORIJI OPŠTINE PRNjAVOR
  Republika Srpska, BiH
  Površina obuhvata 192.5 ha
  Godina izrade projekta 2009.
Plan parcelacija autoputa

Plan parcelacije za autoput Banja Luka - Doboja

Lokacija: Banja Luka - Doboj, BiH
Investitor: JP Autoputevi Republike Srpkse
Godina izrade: 2016.