Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

avascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-me

 

 

Број: 831/12    
Бањалука,  27.04.2012. године

На основу  Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, брoj: 127/08, 58/09, 100/11 ) , предсједник Управнoг одборa «Пројект» а.д. Бањалука, на сједници одржаној дана 26.04.2012. године   

САЗИВА

XII редовну Скупштину акционара, која ће се одржати  30.05.2012. године у просторијама " Пројект " а.д. Бањалука, Веселина Маслеше 1/IV, са почетком у 12 часова , са сљедећим:  

 

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 1. Избор радних тијела ( предсједавајућег Скупштине акционара, записничара, акционара који овјеравају записник и чланова Комисије за гласање;
 2. Разматрање извјештаја Комисије за гласање;
 3. Усвајање Записника са  XI сједнице Скупштине акционара " Пројект " а.д. Бањалука;
 4. Разматрање приједлога и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара "Пројект" а.д. Бањалука;
 5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усклађивању Статута "Пројект" a.д. Бањалука са Законом о привредним друштвима, Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске.
 6. Разматрање приједлога  и доношење Одлуке о усвајању Финансијских извјештаја и Извјештаја о пословању "Пројект" а.д. Бањалука;
 7. Разматрање и усвајање Одлуке о распоређивању добити за 2011. годину;
 8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја "Пројект" а.д. Бањалука, за 2011. годину;
 9. Разматрање и доношење Пословне политике "Пројект" а.д. Бањалука;
 10. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора "Пројект" а.д.Бањалука, за 2011. годину;
 11. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешавању чланова Управног одбора;
 12. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора;
 13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о накнадама и наградама члановима Управног одбора;
 14. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора, за 2011. годину;
 15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешавању чланова Надзорног одбора;
 16. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2012. и 2013. годину;

У случају да се Скупштина акционара  не одржи у заказаном термину, заказује се  поновна за   30.05.2012. године, са почетком у 15 часова, на истом мјесту и са истим Дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра ХОВ, са стањем на дан 20.05.2012. године.

Увид у материјале за предложени дневни ред може се извршити у сједишту Друштва "Пројект " а.д. Бањалука,  радним даном од 9,00 - 13,00 часова.

 

Доставити:

 1. Глас Српске
 2. Независне новине
 3. а/а

                                                                                                      

                                                                                                                                      Предсједник Управног одбора

                                                                                                                                      Мр Борко Ђурић, дипл.инж.грађ.

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                            

 

 

 

 
             © PROJEKT AD BANJA LUKA- 2010
                 Veselina Masleše 1, Banja Luka